217129

Globe flowers, botton d’oro, Trollius europaeus, view on Triglav mountains range, julian alps, Slovenia, plants, rocks, clouds